УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА „Спечели с Tchibo и Карфур”, организирана от Tchibo.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА
1.1. Настоящата рекламна томбола („Томболата”) е организирана от Tchibo, гр. София („Организатор”).
1.2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Томболата.
1.3. С извършването на което и да е от действията за участие в Томболата, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.
1.4. Официалните правила са публикувани на www.tchibo.bg
1.5. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, промените в които влизат в сила след публичното им оповестяване на www.tchibo.bg
РАЗДЕЛ 2. ДЕФИНИЦИИ
2.1. „Участник в Томболата” може да бъде всеки навършил 18 години.
РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ТОМБОЛАТА
3. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА
4.1. Промоцията започва на 2 Април 2013г. на 16 Април 2013г.
РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ
5.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Томболата са както следва:
5.1.1 9 броя Еспресо машини DeLonghi, по една за всеки хипермаркет на магазини Карфур
5.2. Наградите се теглят на случаен принцип измежду всички участници изпълнили условията за участие в Томболата.
РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА
6.1. За да участвате, трябва да закупите поне 1 бр. Tchibo Espresso:
- Tchibo Espresso Sicilia Style 250 g
- Tchibo Espresso Milano Style 250 g
6.2. След касова зона, участникът получава Талон за участие на гише Информация, срещу предоставена касова бележка.
6.3. Всеки участник закупил, поне 1 бр. Тчибо Еспресо има право да получи талони, равни на броя закупени кафета Тчибо Еспресо, изброени в т. 6.1.
6.4. При липса на талони, клиентът може да попълни името, телефон за връзка и адрес на гърба на касовата бележка с покупката.
6.5. Победителите ще бъдат съобщени на страницата https://www.facebook.com/TchiboEspresso иwww.tchibo.bg . Печелившите се съгласяват да бъдат публикувани на тeзи страници.
6.6. Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдaт използвани от Организатора и всички обслужващи Томболата фирми само и единствено за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди, и ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът и фирмите, натоварени със събиране и обработка на личните данни са регистрирани съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. С регистрирането за участие в Томболата се счита, че участникът дава изричното си съгласие да предостави на Организатора съответните свои лични данни.
6.7. Служители на техническия изпълнител, изпълнителя и организатора и всички свързани с тях лица (приятели, роднини) нямат право да печелят награда от Томболата.
РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Спечелилите участници се уведомяват по телефон.
7.2. Спечелилите участници получават наградите си от отдел Информация на съответния магазин в двуседмичен срок.
7.3. Ако победителят е предоставил неверни данни при регистрацията си за участие и/или предоставеният от него адрес е непълен и/или некоректен, той губи правото си да получи наградата.
РАЗДЕЛ 8: НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА
8. Не се допуска замяна на награди за пари и/или други ценности.
РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА
9. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални Правила, в случай на нарушение или злоупотреба с Официалните Правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на промоционални продукти.
РАЗДЕЛ 10: СПОРОВЕ
10. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Томболата се решава по взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
Организатор на Томболата е Тчибо България ЕООД
Изпълнител: КМБ България ЕАД
Технически изпълнител: Авенди ООД
Наградите са предоставени от: Тчибо България ЕООД